Tytuł DAO

Edukacyjna ścieżka sukcesu

Po ukończeniu 2-letniego szkolenia, Absolwenci zobowiązani są do przedłożenia pracy dyplomowej. Szczegóły dotyczące prac (tematyka, metodologia, rodzaj, etc.) są omawiane w trakcie trwania szkolenia.

Prace dyplomowe są opiniowane i oceniane zgodnie z zaleceniami:

  • Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
  • Systemu Krajowych Ram Kwalifikacji wynikających z zapisów procesu bolońskiego

Po złożeniu pracy i pozytywnym jej zaliczeniu absolwenci otrzymają tytuł DAO (Diploma in Animal Osteopathy).